خانه / تفکیک

تفکیک

مراحل تفکیک ساختمان

مراحل تفکیک ساختمان

1- ارائه مدارک به واحد فنی و تکمیل پرونده

۲- تکمیل فرم درخواست- اخذ دستور شهردار و ثبت در دبیرخانه

۳- انجام میخ‌کوبی و رنگ‌ریزی اطراف ملک

۴- بازدید از ملک

۵- ارجاع به کانون کارشناسان جهت تعیین قیمت

۶- اخذ تعیین قیمت کارشناسی و صدور فرم شماره ۳ توسط واحد فنی

۷- پرداخت عوارض مربوط به تفکیک به واحد درآمد

۸- صدور صلح‌نامه تفکیک و ارجاع به شورا

۹- اخذ تأییدیه‌های شورا، کمیته انطباق فرمانداری لارستان

۱۰- تحویل صلح‌نامه به مالک (در صورت تأیید شورا، کمیته تطبیق و تکمیل بودن پرونده)

* انجام مراحل بند ۹ به عهده شهرداری می‌باشد.

دانلود فرم های مورد نیاز تفکیک

دانلود فرم های مورد نیاز