خانه / کمیسیون شهرداری لطیفی

کمیسیون شهرداری لطیفی

کمیسیون ماده ۱۰۰

دبیر کمیسیون: حمید رضا پرند

گزارش عملکرد: ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۱- ۵ جلسه

کمیسیون مغایرت طرح هادی

مسئول:حمید رضا پرند

گزارش عملکرد: ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۱- یک جلسه

کمیسیون ماده ۷۷

دبیر کمیسیون:غلامرضا حسینی

گزارش عملکرد:—-