کمیسیون شهرداری لطیفی

کمیسیون ماده 100

دبیر کمیسیون: حمید رضا پرند

گزارش عملکرد: 8 ماهه نخست سال 1401- 5 جلسه

کمیسیون مغایرت طرح هادی

مسئول:حمید رضا پرند

گزارش عملکرد: 8 ماهه نخست سال 1401- یک جلسه

کمیسیون ماده 77

دبیر کمیسیون:غلامرضا حسینی

گزارش عملکرد:—-