مناقصه و مزایده

آگهی دوم مزایده 2 قطعه زمین در شهر لطیفی

شهرداري لطيفي در اجرای بند دو صورتجلسه شماره 45مورخ 1402/04/17 شورای محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد 2 قطعه زمين با کاربري مسکوني(نوبت دوم) با مشخصات ذيل ، از طريق مزايده عمومي و بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی www.setadiran.ir با شماره مزایده 2002005047000002 به صورت الکترونیکی به …

بیشتر بخوانید »

آگهی نوبت دوم مناقصه پروژه کانیووگذاری، زيرسازی وآسفالت معابر شهر لطیفی

شهرداري لطيفي  به استناد بند ۴ صورتجلسه شماره ۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷  شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد پروژه  کانیووگذاری ،زيرسازي وآسفالت معابر شهرلطیفی(نوبت دوم) به شماره  ۲۰۰۲۰۰۵۰۴۷۰۰۰۰۰۴ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را  با اعتبار تقريبي ۵۳/۵۲۷/۵۳۶/۹۱۴ ريال از طريق مناقصه عمومي با شرايط مندرج در …

بیشتر بخوانید »

آگهی مزایده ۴ قطعه زمین در شهر لطیفی

شهرداري لطيفی در اجرای بند دو صورتجلسه شماره ۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ شوراي محترم اسلامی شهر لطيفی در نظر دارد تعداد ۴ قطعه زمين با کاربری مسکونی با مشخصات ذيل ، از طريق مزايده عمومي و بهره گيری از سامانه تدارکات الکترونيکی www.setadiran.ir با شماره مزايده 2002005047000001 به رديف صورت الکترونيکی …

بیشتر بخوانید »

آگهی دوم مزایده 3 دکه در شهر لطیفی

شهرداري لطيفي با استناد بند 9 صورتجلسه شماره 38 مورخ 1402/01/17 شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد 3 دکه سطح شهر را از طريق مزایده عمومي(نوبت دوم) واگذار نمايد، لذا بدين وسيله از كليه اشخاص حقیقی و حقوقي واجد الشرايط با رعايت شرايط ذيل جهت شركت در مزایده …

بیشتر بخوانید »

آگهی دوم مزایده واگذاری سالن سرپوشیده و زمین چمن مصنوعی شهرداری لطیفی

شهرداري لطيفي با استناد بند 7 صورتجلسه شماره 38 مورخ 1402/01/17 شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد سالن سرپوشیده و زمین چمن مصنوعی مجتمع ورزشی شهرداری لطیفی را از طريق مزایده عمومي(نوبت دوم) واگذار نمايد، لذا بدين وسيله از كليه اشخاص حقیقی و حقوقي واجد الشرايط با رعايت …

بیشتر بخوانید »

آگهی مزایده 4 دکه در شهر لطیفی

شهرداري لطيفي با استناد بند 9 صورتجلسه شماره 38 مورخ 1402/01/17 شوراي محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد 4 دکه سطح شهر را از طريق مزایده عمومي واگذار نمايد، لذا بدين وسيله از كليه اشخاص حقیقی و حقوقي واجد الشرايط با رعايت شرايط ذيل جهت شركت در مزایده عمومي …

بیشتر بخوانید »

آگهی مزایده واگذاری سالن سرپوشیده و زمین چمن مصنوعی شهرداری لطیفی

شهرداري لطيفی با استناد بند 7 صورتجلسه شماره 38 مورخ 1402/01/17 شورای محترم اسلامي شهر لطيفی در نظر دارد سالن سرپوشیده و زمین چمن مصنوعی مجتمع ورزشی شهرداری لطیفی را از طريق مزایده عمومي واگذار نمايد، لذا بدين وسيله از كليه اشخاص حقیقی و حقوقي واجد الشرايط با رعايت شرايط …

بیشتر بخوانید »

آگهی مناقصه شرکت خدماتی فضای سبز

شهرداري لطيفي در نظر دارد عمليات تنظيف،اصلاح، نگهداري و ايجاد فضاي سبز شهر لطيفي و همچنين جمع آوري،حمل و دفن بهداشتي زباله شهري، تنظيف معابر ، جداول و كليه امور مربوطه را به مدت يكسال از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی؛ شهرداري لطيفي با …

بیشتر بخوانید »

آگهی مزایده ۱۵ قطعه زمین در شهر لطیفی

به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی؛ شهرداري لطيفي در اجرای بند دو صورتجلسه شماره 7 مورخ 1400/08/01 شورای محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد 15 قطعه زمين با کاربري مسکوني با مشخصات ذيل ، از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجد الشرايط واگذار نمايد. مبلغ سپرده شرکت در …

بیشتر بخوانید »

آگهی مزایده 15 قطعه زمین در شهر لطیفی

به گزارش روابط عمومی شهرداری لطیفی؛شهرداري لطيفي در اجرای بند دو صورتجلسه شماره 7مورخ 1400/08/01 شورای محترم اسلامي شهر لطيفي در نظر دارد تعداد 15 قطعه زمين با کاربري مسکوني با مشخصات ذيل ، از طريق مزايده عمومي به متقاضيان واجد الشرايط واگذار نمايد. مبلغ سپرده شرکت در مزایده به …

بیشتر بخوانید »